TSFC

ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers’ Loan)
สินเชื่อในตลาดเงิน ( Money Market Loan )

เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ ประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถามหรือแบบมีระยะเวลา การให้สินเชื่อประเภทนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการเงินในระยะสั้น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทหลักทรัพย์มีสภาพคล่องหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว

สินเชื่อโดยจำนำหลักทรัพย์เป็นประกัน (Loan Against Pledged Securities)

เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ แบบมีกำหนดเวลาชำระคืนที่แน่นอน โดยบริษัทหลักทรัพย์จะนำหลักทรัพย์ในบัญชีการลงทุนของตน มาจำนำเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับ TSFC โดยสามารถดำเนินการจำนำผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ยังคงเป็นของ บริษัทหลักทรัพย์ โดย TSFC จะมีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าว หากบริษัทหลักทรัพย์กระทำผิดข้อตกลง TSFC มีสิทธิบังคับจำนำหลักประกันเพื่อนำมาชำระหนี้

สินเชื่อแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อการทำธุรกรรมเครดิตบาลานซ์กับลูกค้า (Loan to Broker for Margin Transaction : LBMT)

เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ แบบมีกำหนดเวลาชำระคืนที่แน่นอน เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ของบริษัทหลักทรัพย์โดยตรง บริษัทหลักทรัพย์สามารถจะนำสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาเครดิตบาลานซ์นั้นมาเป็นหลักประกันให้กับ TSFC และจะได้รับเงินกู้ยืมไปทำธุรกิจเครดิตบาลานซ์ โดยจะใช้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจและการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่ต้องมีการส่งมอบการครอบครองหลักประกันได้ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ ทั้งนี้ TSFC จะมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันดังกล่าว หากบริษัทหลักทรัพย์กระทำผิดข้อตกลงที่มีระหว่างกัน

การขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Securities Repurchase)

เป็นการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันอีกรูปแบบหนึ่ง โดยผู้กู้จะนำหลักทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ของตน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน มาขายให้กับ TSFC โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามวันเวลาที่กำหนด และราคาซื้อคืนจะ เท่ากับราคาขายบวกดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จะโอนเปลี่ยนมือมายัง TSFC ในวันที่รับซื้อหลักทรัพย์ และโอนกลับไปยังผู้กู้ เมื่อผู้กู้นั้นได้ซื้อหลักทรัพย์คืน โดยหลักทรัพย์ที่นำมาขาย จะถูก Hair Cut และมีการทำการ mark to market ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อเรียกหลักประกันเพิ่มเมื่อมูลค่า

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL)

ผู้ประกอบธุรกรรม SBL จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Principal) หรือตัวแทน (Agent) ระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ได้ ในส่วนของ TSFC นั้น TSFC จะทำหน้าที่ในลักษณะ Principal โดย TSFC จะทำการยืมหลักทรัพย์จากผู้ถือครองหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือครองหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน และจะดำเนินการวางหลักประกันไว้ที่ผู้ดูแลหลักประกัน หรือคู่สัญญาโดยตรงก็ได้ ในส่วนของการให้ยืมหลักทรัพย์นั้น เป็นการให้ยืมหลักทรัพย์แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบัน การเงินเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด เช่น เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย หรือเพื่อคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน เป็นต้น โดยที่ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันไว้ที่ TSFC ตามอัตราที่ TSFC กำหนด

การสนับสนุนการทำธุรกรรม Single Stock Futures Block trade ของบริษัทหลักทรัพย์ (Block Trade Financing)

เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์รูปแบบหนึ่ง เพื่อเอื้อให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ทำธุรกรรมซื้อ Single Stock Futures Block trade ได้ โดย TSFC จะเป็นผู้เปิดสถานะ Short Single Stock Futures (SSF) ในตลาด TFEX เพื่อจับคู่กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดสถานะ Long SSF และ ในขณะเดียวกัน TSFC จะซื้อหุ้นตัวนั้น ๆ ใน SET และถือครองไปจนกว่าจะมีการปิดสถานะ SSF เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา SSF ในตลาด TFEX ทั้งนี้ SSF ที่ TSFC เข้าไปเปิดสถานะ Short และหุ้นที่ TSFC เข้าไปซื้อดังกล่าวจะต้องผ่านการคัดเลือกของ TSFC ภายใต้เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมของ TSFC ไม่ใช่ผลตอบแทนจากการลงทุน แต่จะเป็นเงินที่เรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพย์โดยคิดเป็นอัตรา ของจำนวนเงินที่ TSFC ใช้ในการซื้อหุ้นตามระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์นั้น