TSFC
ไทย | English

ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance: CB)

เป็นสินเชื่อที่ก่อรายได้ส่วนใหญ่ของรายได้ทั้งหมดของ TSFC โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้ นักลงทุนนำไปซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน (PO/PP) และหุ้นของบริษัทที่ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อจะนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถกู้ยืมเงินจาก TSFC เพื่อนำไปชำระหนี้มาร์จิ้นของบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ (Refinancing) โดยนักลงทุนจะเป็นหนี้มาร์จิ้นในบัญชี CB ของ TSFC แทน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ TSFC กำหนด

นักลงทุนที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประเภทนี้จะต้องเปิดบัญชี CB กับ TSFC แต่จะต้องซื้อขายผ่าน โบรกเกอร์ที่ร่วมโครงการกับ TSFC เนื่องจาก TSFC เป็นเพียงผู้ให้กู้ยืมเท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เมื่อนักลงทุนได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์ตามที่กำหนดมาฝากเข้าบัญชี CB เพื่อสร้างอำนาจซื้อก่อน อำนาจซื้อจะเพิ่ม-ลดตามจำนวนเงินและมูลค่าหลักทรัพย์ที่วาง เมื่อนักลงทุนซื้อ หลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อที่ TSFC ประกาศกำหนด TSFC จะเป็นผู้ชำระค่าซื้อผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยตัดเงินในบัญชีที่เป็นของนักลงทุนก่อน ภาระหนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะจำนวนที่เกินกว่าเงินที่นักลงทุนวางไว้ในบัญชี

หลักทรัพย์ที่ซื้อจะเป็นหลักประกันในบัญชี CB ซึ่งจะถูกปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ทุกวัน และจะมีการติดตามดูแลพอร์ตของนักลงทุนแต่ละราย หากมูลค่าหลักประกันลดลงจนถึงอัตราที่ TSFC กำหนดจะมีการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายหลักประกัน

รายละเอียดทั้งหมด...
บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเครดิตบาลานซ์
การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP)

เป็นการให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงานเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ชำระคืนโดยการผ่อนส่งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด หลักทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อ จะเป็นหลักประกันการกู้ยืม ทั้งนี้ TSFC จะติดต่อกับบริษัทนายจ้างที่มีการออกโครงการ ESOP เพื่อนำเสนอบริการสินเชื่อ โดยพนักงานและกรรมการที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการสินเชื่อจาก TSFC ได้โดยผ่านบริษัทนายจ้างของตน

รายละเอียดทั้งหมด...