TSFC

ผู้บริหารของบริษัท

คณะผู้บริหาร
นางอารยา ยมนา

นางอารยา ยมนา
กรรมการผู้จัดการ
 

นางสาวกฤติกา ปฐมกสิกุล

นางสาวกฤติกา ปฐมกสิกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน
 

นางสุพิชญา ฉัตรศิขรินทร

นางสุพิชญา ฉัตรศิขรินทร
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
 

นายเฉลิมชัย สีหะเนิน

นายเฉลิมชัย สีหะเนิน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นายอภิสฤษฏิ์ อภิวิชญ์ชลชาติ

นายอภิสฤษฏิ์ อภิวิชญ์ชลชาติ
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ
 

นายนรินทร์ โคววิกกัย

นายนรินทร์ โคววิกกัย
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักประกัน
 

นายคมกร พงศ์ชาคร

นายคมกร พงศ์ชาคร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 

นางเพียงพร รัตนโสภิณสวัสดิ์

นางเพียงพร รัตนโสภิณสวัสดิ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
 

นายอดิสรณ์ สุจีรกุลไกร

นายอดิสรณ์ สุจีรกุลไกร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน
 

นางสาวมาลัยพร พรเลิศ

นางสาวมาลัยพร พรเลิศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ