TSFC
ไทย | English

บริการ

Credit Balance : CB

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (บัญชี Credit Balance/บัญชี CB) เป็นบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมและได้มีการวางหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ เป็นการเพิ่มอำนาจซื้อให้กับลูกค้า...

อ่านต่อ
Employee Stock Ownership Plan : ESOP

เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ TSFC ให้กู้ยืมเงินแก่กลุ่มกรรมการและพนักงาน เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องถูกยึดถือไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมให้กับ TSFC

อ่านต่อ
Securities Borrowing & Lending : SBL

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกรรมต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Principal) หรือตัวแทน (Agent) ระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ได้ ในส่วนของ TSFC นั้น TSFC จะทำหน้าที่ในลักษณะตัวกลางแบบ Principal เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของคู่สัญญา (Counter Party Risk) ซึ่ง TSFC จะทำการยืมหลักทรัพย์จากผู้ถือครองหลักทรัพย์

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและประกาศ