TSFC

แบบฟอร์ม

คำแนะนำในการเปิดบัญชี
 1. เปิดบัญชีใหม่
  • ชุดคำขอเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา และเอกสารประกอบ
   1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
   4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว/สกุล (ถ้ามี)
   5. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)
   6. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของนักลงทุน
  • ชุดคำขอเปิดบัญชี นิติบุคคล และเอกสารประกอบ
   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
    และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
   2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบ อำนาจกระทำการแทนบริษัท
   3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์
   4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
   5. งบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี
   6. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 2. เพิ่ม/ลด วงเงิน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
 3. เปลี่ยน Broker ใบคำขอการเปลี่ยนนายหน้าฯ
 4. เปิดใช้บัญชีที่ถูกระงับไว้ชั่วคราว แบบคำขอเปิดใช้บัญชีฯ
 5. ขอแก้ไขข้อมูล
 6. ปิดบัญชี แบบคำขอเลิกสัญญา
นายจ้าง ข้อตกลง/เงื่อนไขในการดำเนินงาน ระหว่างนายจ้างกับ TSFC
พนักงาน
 • ชุคคำขอสินเชื่อ
  • สัญญากู้ยืมเงิน
  • สัญญาจำนำ
  • หนังสือมอบอำนาจให้ TSFC เป็นผู้จดแจ้งจำนำต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
  • หนังสือยินยอมให้นายจ้างหรือผู้ออกหลักทรัพย์นำส่งหลักทรัพย์ที่ลูกจ้างซื้อ/จองซื้อ ฝากเข้าบัญชีเพื่อการจำนำของ TSFC และให้นายจ้างหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อนำส่งให้ TSFC ทุกสิ้นเดือนตลอดอายุสัญญากู้ยืม
  • บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ขอสินเชื่อ
  • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)
  • ใบแนบแบบคำขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรที่พนักงานทำอยู่ (ESOP)
  • เอกสารประกอบ
   • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • สลิปเงินเดือนล่าสุด
   • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)
   • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)
 • ใบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกัน (กรณีชำระคืนหนี้จนหมดแล้ว)