TSFC

โอน-ถอนเงิน/ฝาก-ถอนหลักทรัพย์

วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี TSFC

วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) ทั้งกรณีค่าอากรแสตมป์ และวางเงินเพิ่มบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินจากลูกค้าเข้าบัญชีของ TSFC บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า” ธนาคารที่สามารถโอนเงินได้ มีดังต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร และสาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ 049-4-07727-9
ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน 799-2-67723-0
ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 101-7-34339-1
ธนาคารยูโอบี สาขาย่อยท็อปส์ ถนนวิทยุ 791-1-07438-2
ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย สาขาย่อยถนนหลังสวน 700-1-50496-6
ธนาคารกรุงไทย สำนักนานาเหนือ 000-1-87725-9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักเพลินจิต 001-9-15380-7
ธนาคารทหารไทย สำนักพหลโยธิน 001-7-76534-8

หลังจากที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชี TSFC แล้ว ขอให้ท่านเขียนชื่อ-สกุลของลูกค้า และชื่อ Broker ให้ชัดเจน บนหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว (กรณีชำระค่าอากรขอให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ชำระค่าอากร”) ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการรับรู้รายการรับชำระเงินของท่าน พร้อมทั้งขอให้ท่านจัดส่งหลักฐานการโอนเงินข้างต้นมายัง TSFC ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ท่านโอนเงินนั้น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ มายังฝ่ายปฏิบัติการ ดังนี้

  • FAX 0 2263 0740
  • E-mail operation@tsfc.co.th
  • ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ 0 2015 5999 ต่อ คุณกชมนพร (701)

วิธีการฝากหลักทรัพย์ (ส่งมอบและจำนำ)

รับฝากหลักทรัพย์ โดยการกรอก ใบแจ้งการส่งมอบและจำนำ ส่ง FAX 0 2263 0740 พร้อมกรอกรายละเอียดหลักทรัพย์ ที่ฝากเพิ่มผ่านระบบ PTI มายัง TSFC ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่ฝากหลักทรัพย์ (เอกสารต้นฉบับส่งตามมาภายในวันทำการถัดไป)

วิธีการถอนเงิน / ถอนหลักทรัพย์

กรอกเอกสาร ใบคำขอถอนเงิน หรือ ใบคำขอถอนหลักทรัพย์ ส่ง FAX 0 2263 0740 มายัง TSFC สำหรับการถอนเงินก่อนเวลา 12.00 น. และสำหรับการถอนหลักทรัพย์ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่ขอถอน (เอกสารต้นฉบับส่งตามมาภายในวันทำการถัดไป) กรณีที่สามารถถอนเงินหรือหลักทรัพย์ได้ ลูกค้าจะได้รับในบ่ายของวันทำการถัดไป