TSFC

ลูกค้าบุคคล

การให้สินเชื่อสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers’ Loan)

เป็นการให้สินเชื่อแก่บริษัทหลักทรัพย์ เป็นสินเชื่อประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถามหรือแบบมีระยะเวลา มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามต้นทุนการกู้ยืมของ TSFC เองในช่วงเวลานั้น ๆ การให้สินเชื่อประเภทนี้จะสนองความต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทหลักทรัพย์มีสภาพคล่องไหลเวียนได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชำระราคาจากการซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ของลูกค้าที่อาจเพิ่มขึ้นเป็นช่วง ๆ รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องสำหรับการให้บริการสินเชื่อเครดิตบาลานซ์ หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้กับลูกค้าของตน

การขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Securities Repurchase)

เป็นการให้สินเชื่อแก่บริษัทหลักทรัพย์ โดยมีหลักประกัน จากการที่บริษัทหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ของตน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือหน่วยลงทุนมาขายให้กับ TSFC โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ตามวันเวลาที่กำหนดโดยปกติระยะเวลาจะน้อยกว่า 6 เดือน และราคาซื้อคืนจะเท่ากับราคาขายบวกดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ส่วนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จะโอนเปลี่ยนมือมายัง TSFC ในวันที่รับซื้อหลักทรัพย์ และโอนกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้ซื้อหลักทรัพย์คืน โดยหลักทรัพย์ที่นำมาขายจะถูก Hair-cut และมีการทำการ Mark to Market ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อเรียกหลักประกันเพิ่มเมื่อมูลค่าหลักประกันลดต่ำลงไปถึงเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ธุรกรรม Securities Repurchase สามารถให้บริการแก่สถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น กองทุนรวม หรือธนาคารพาณิชย์ ได้ด้วย

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL)

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกรรมต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Principal) หรือตัวแทน (Agent) ระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืมหลักทรัพย์ได้ ในส่วนของ TSFC นั้น TSFC จะทำหน้าที่ในลักษณะตัวกลางแบบ Principal เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของคู่สัญญา (Counter Party Risk) ซึ่ง TSFC จะทำการยืมหลักทรัพย์จากผู้ถือครองหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือครองหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน และจะดำเนินการวางหลักประกันไว้ที่ผู้ดูแลหลักประกัน หรือคู่สัญญาโดยตรงก็ได้ การมีผู้ดูแลหลักประกันจะช่วยทำหน้าที่เก็บรักษาหลักประกันให้แทนผู้ให้ยืม และจะเป็นผู้ทำหน้าที่คืนหลักประกันให้แก่ TSFC เมื่อ TSFC ส่งคืนหลักทรัพย์ยืมแก่ผู้ให้ยืมครบตามเงื่อนไข หรือในกรณีที่ TSFC ไม่ส่งคืนหลักทรัพย์แก่ผู้ให้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ดูแลหลักประกันจะส่งมอบหลักประกันนั้นแก่ผู้ให้ยืม หรือขายหลักประกันแล้วนำมาชำระหนี้หุ้นยืมแก่ผู้ให้ยืมตามแต่จะตกลงกัน อย่างไรก็ดี TSFC อาจพิจารณาวางหลักประกันไว้ที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์โดยตรงได้เช่นกัน ในส่วนของการให้ยืมหลักทรัพย์นั้น เป็นการให้ยืมหลักหลักทรัพย์แก่สถาบันการเงิน เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขาย หรือจะมีการขายหรือเพื่อคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน เป็นต้น โดยที่ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันไว้ที่ TSFC ตามอัตราที่ TSFC กำหนด

การให้สินเชื่อโดยจำนำหลักทรัพย์เป็นประกัน (Loan Against Pledged Securities)

เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ แบบมีกำหนดเวลาชำระคืนที่แน่นอน บริษัทหลักทรัพย์จะนำหลักทรัพย์ในบัญชีการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์มาจำนำไว้กับ TSFC เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน โดยสามารถดำเนินการจำนำได้ค่อนข้างรวดเร็วโดยระบบการจำนำแบบไร้ใบหุ้น ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากหลักทรัพย์ที่จำนำไว้มีมูลค่าลดลง TSFC สามารถเรียกให้บริษัทหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์มาจำนำเพิ่มได้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จะยังคงเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ โดยที่ TSFC มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้หากบริษัทหลักทรัพย์ กระทำผิดข้อตกลง TSFC มีสิทธิบังคับจำนำหลักประกันเพื่อนำมาชำระหนี้