TSFC

สมัครงาน

สมัครงาน
ติดต่อ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล ( ใบสมัครงาน) personnel@tsfc.co.th หรือ kobkua@tsfc.co.th
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความและใบอนุญาตรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน
 • ความรู้เฉพาะด้าน
  • การทำนิติกรรมสัญญา ร่างหนังสือสัญญาต่าง ๆ
  • ดำเนินการกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี
  • ความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับ กระทรวงพาณิชย์ / กรมบังคับคดี / สำนักงาน ปปง. / สำนักงาน ก.ล.ต,
 • ประสบการณ์ด้านงานกฎหมายของธุรกิจหลักทรัพย์หรือธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Office) เป็นอย่างดี